Plánované školiace aktivity v roku 2017

OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR bude realizovať v roku 2017 v spolupráci so sieťovými partnermi v zmysle Plánu vzdelávania v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ na rok 2017 nasledujúce školenia, zamerané na oblasť ochrany finančných záujmov EÚ: 

 • Ochrana finančných záujmov EÚ v podmienkach SR – január 2017
 • Riadenie rizík a správne nastavenie kontrolného systému v oblasti EŠIF – február 2017, máj 2017
 • Správna evidencia nezrovnalosti v ITMS – marec 2017, september 2017
 • Praktické skúsenosti z výkonu kontrol a auditov – február , október 2017
 • Odhaľovanie podvodného konania pri čerpaní prostriedkov EÚ – máj, október 2017
 • Trestná zodpovednosť právnických osôb so zreteľom na zahraničné subjekty – apríl 2017
 • Najčastejšie sa vyskytujúce problémy pri aplikácii zákona o finančnej kontrole a audite a overovanie hospodárnosti výdavkov – jún 2017
 • Najčastejšie porušovania zákona o verejnom obstarávaní – apríl 2017, september 2017
 • Kolúzia, kartely, narušenie hospodárskej  súťaže a správne resp. súdne konania  - marec, november 2017
 • Mechanizmy daňových podvodov DPH, odhaľovanie podozrení z podvodov v súvislosti s ochranou finančných záujmov EU v SR – jún 2017
 • Colný dlh a úlohy colných orgánov v súvislosti s výmerom colného dlhu – december 2017

Cieľom školení je zlepšenie systému ochrany finančných záujmov EÚ a posilnenie administratívnych kapacít Slovenska v tejto oblasti prostredníctvom zabezpečenia školiacich aktivít podľa požiadaviek orgánov zainteresovaných do ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku.

Cieľovou skupinou sú zamestnanci verejnej správy, podieľajúci sa na implementačnom a kontrolnom systéme ŠF, KF, poľnohospodárskych fondov a tradičných vlastných zdrojov. Ide o zamestnancov riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi, implementačných agentúr, orgánov kontroly a auditu a subjektov finančnej správy SR, Finančného riaditeľstva SR, prokuratúry a policajných zložiek.

Lektormi školení sú zamestnanci Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Úradu pre verejné obstarávanie, Najvyššieho kontrolného úradu SR, Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Prezídia policajného zboru (Národnej kriminálnej agentúry), Finančnej správy SR, Protimonopolného úradu SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.   

 

8636